Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

opublikowano: Piątek, Wrzesień 22, 2017 - 10:53, monika.warniewska

Zmiana przepisów w ustawie od 9 września br. oraz 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa, na którą mogą trafić zabytki ruchome o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Nowe przepisy zakładają także ujednolicenie zasad wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych - wpisu do rejestru zabytków ruchomych można dokonać nie tylko na wniosek właściciela, ale także z urzędu lub w sytuacji uzasadnionej obawy zniszczenia, nielegalnego wywiezienia itp. Istotną zmianą jest wprowadzenie tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym - przepisy przewidują zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także podejmowanie innych działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia zabytku nieruchomego od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru. Zakaz podejmowania tych czynności dotyczy całego okresu, w którym będzie toczyło się postępowanie administracyjne dotyczące wpisu, aż do momentu kiedy decyzja stanie się ostateczna.

 

Nowe zasady będą także dotyczyć nielegalnych poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz sprzętu do nurkowania, które to będą uznawane za przestępstwa.

 

Nowelizacja zmienia także procedurę usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Należy przy tym zaznaczyć, że zmiany w przepisach dotyczą również ustawy. o ochronie przyrody. Ważną zmianą z punktu widzenia właścicieli zabytkowych nieruchomości jest możliwość przyznawania dotacji przez samorządy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

 

Co więcej, od 1 stycznia 2018 r. powstać ma Narodowy Fundusz Zabytków, którego dysponentem będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpłaty do tego funduszu będą pochodziły m.in.z kar nakładanych za zniszczenie zabytku.

 

Więcej informacji o zmianach w przepisach na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/powstaje-narodowy-fundusz-ochrony-za...