Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zespół do spraw dóbr kultury współczesnej

opublikowano: Czwartek, Październik 31, 2019 - 13:17, kzawila

Zarządzeniem nr 1606/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 października 2019 r. powołany został zespół do spraw dóbr kultury współczesnej. W zakresie zadań Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków znajduje się prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej oraz spraw z nią związanych (zadanie przy Wydziale Badań, Edukacji i Dokumentacji, na podstawie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego nadanego zarządzeniem nr 4/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 stycznia 2019 r.).


Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za dobra kultury współczesnej można uznać: „Niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”.

 

Wobec zmiany cezury czasowej dla obiektów mogących znaleźć się w gminnej ewidencji zabytków, a także tych aktualnie wpisywanych do rejestru zabytków, konieczna jest weryfikacja dotychczasowej listy dóbr kultury współczesnej (dkw). Eksperci działający w zespole przy BSKZ na podstawie wypracowanych kryteriów aktualnie weryfikują istniejącą listę dkw. Efektem prac zespołu eksperckiego będzie rekomendacja obiektów do objęcia ochroną planistyczną jako dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W skład zespołu wchodzą członkowie wywodzący się z instytucji publicznych i organizacji społecznych statutowo zajmujących się architekturą, urbanistyką i sztuką w przestrzeni miejskiej, uczelni mających w swoim zakresie kształcenie w dziedzinie architektury i urbanistyki, a także sztuki w przestrzeni miejskiej oraz z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

 

Tekst zarządzenia wraz z listą ekspertów powołanych do pierwszego składu zespołu dostępny jest na stronie BIP:

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7554AA8-E3F4-4264-BE1B-FBA17104E1FE,frameless.htm