Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wydział Dotacji i Kontroli

opublikowano: Piątek, Marzec 2, 2018 - 09:23, admin

.


.

Dotacje z budżetu m.st. Warszawy przyznawane na prace przy zabytkach udzielane są od 2004 r. na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków. Do 2017 r. dotacje były udzielane wyłącznie na prace przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Przepisy prawa nie dawały możliwości dotowania prac przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ). Tak sytuacja nie mogła trwać dalej, o czym wielokrotnie mówił w swoich wypowiedziach Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki. Dzięki jego zaangażowaniu w końcu się udało, i Sejm RP znowelizował ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym zakresie (art. 81 ustawy) dopuszczając możliwość współfinansowania przez samorządy również remontów zabytków znajdujących się w GEZ.

 

Nowe przepisy weszły w życie we wrześniu 2017 r., już w 16 listopada Rada m.st. warszawy podjęła uchwałę nr LVII/1492/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy, która umożliwiła wprowadzenie powyższych zmian w życie. Ten akt prawa miejscowego został entuzjastycznie przyjęty przez mieszkańców stolicy, którzy złożyli nie tylko 435 wniosków o dofinansowanie (mimo bardzo krótkiego czasu na ich przygotowanie), ale również tłumnie uczestniczyli w spotkaniach instruktażowych prowadzonych przez pracowników BSKZ, odbywających się na przełomie grudnia i stycznia 2017/2018 r.

 

W BSKZ jest wyodrębniona specjalna komórka organizacyjna, zajmująca się wyłącznie dotacjami udzielanymi na podstawie ww. uchwały. Do zakresu działania Wydziału Dotacji i Kontroli należy w szczególności:

1. prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach;

2. prowadzenie kontroli w ramach udzielanych dotacji;

3. egzekucja należności wynikających z nieprawidłowego rozliczenia dotacji;

4. udzielanie informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze środków budżetowych m. st. Warszawy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach;

5. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Organizacji i Budżetu, umów zawieranych w zakresie zadań Wydziału i nadzór nad ich realizacją;

6. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura – w zakresie zadań Wydziału.

 

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania spowodują, że społeczny entuzjazm nie zagaśnie i wspólnie będziemy przywracać piękno zabytków z myślą o przyszłych pokoleniach.