Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Tereny getta warszawskiego pod ochroną konserwatorską?

opublikowano: Wtorek, Styczeń 30, 2018 - 19:12, kzawila

Stołeczny Konserwator inicjuje działania mające na celu ochronę archeologiczną obszaru b. getta.


 

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków rozpoczęło prace nad włączeniem terenu warszawskiego getta do gminnej ewidencji zabytków jako stanowiska archeologicznego. Brak ochrony konserwatorskiej niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, w których podczas robót ziemnych prowadzonych bez uzgodnienia i wiedzy organu konserwatorskiego, odkrywane i niszczone są materialne świadectwa tragicznych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem getta, kulturą ludności żydowskiej oraz dramatycznych zajść z okresu niemieckiej okupacji w czasie II-giej wojny światowej. Pomimo, że na znalazcach ciąży obowiązek zabezpieczenia zabytków i poinformowania konserwatora.

 

O wielu przypadkowych odkryciach Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków informowane było przez mieszkańców Muranowa, osoby związane z instytucjami naukowymi, muzea, itp. Można jednak założyć, także na podstawie doniesień medialnych, że część znalezisk nie została zgłoszona w momencie odkrycia i uległa zniszczeniu bądź stała się przedmiotem nielegalnego obrotu zabytkami.

 

Inicjatywa znalazła szerokie poparcie na spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w dn. 17.01.2018 r. Przy aktywnym udziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków grono specjalistów zajmujących się archeologią, muzealnictwem i ochroną dziedzictwa żydowskiego potwierdziło konieczność podjęcia działań mających na celu objęcie ochroną konserwatorską terenu byłego getta.

 

Zadanie nie jest łatwe, gdyż dotyczy dużego obszaru funkcjonującego, współczesnego miasta, zróżnicowanego, przekształconego, a niekiedy zdegradowanego pod względem archeologicznym. Punktem wyjścia do dalszych prac będzie zatem analiza historyczno-konserwatorska, skupiająca dane rozproszone w licznych opracowaniach i różnych instytucjach. Na podstawie takiego opracowania możliwe będzie objęcie ochroną terenu getta, a wówczas organ konserwatorski zyskałby możliwość określenia obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji robót ziemnych. Być może następstwem prac będzie także wniosek o wpis stanowiska do rejestru zabytków.