Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Społeczni Opiekunowie Zabytków

opublikowano: Środa, Grudzień 22, 2010 - 11:29, admin

Społeczni Opiekunowie Zabytków

Rolą społecznej opieki nad zabytkami jest uzupełnianie i wspomaganie działalności organów ochrony zabytków.


Status społecznego opiekuna zabytków nadaje się na podstawie art. 102-105 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).  


Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.


Wniosek o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, z załączonym  dokumentem poświadczającym posiadaną wiedzę oraz oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa się u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20,    00-373 Warszawa. Po akceptacji kandydata przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wniosek przekazywany jest do Prezydenta m. st. Warszawy. Następnie, Stołeczny Konserwator Zabytków, działając z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, ustanawia społecznego opiekuna zabytków i wydaje mu legitymację. Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, wydaje się  zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień opiekuna


Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę na temat zabytków. Współdziałają także z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz ze starostą. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Oprócz tego, działają jeszcze społeczni opiekunowie zabytków – członkowie PTTK, ustanowieni na mocy poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie dóbr kultury z 1962 r.