Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Procedura wznoszenia pomników

opublikowano: Poniedziałek, Marzec 5, 2018 - 08:16, admin

.

fot. pomnik Syreny

 

Wniosek składany do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie wzniesienia pomnika lub upamiętnienia na terenie m.st. Warszawy winien zawierać:

 

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) uzasadnienie;

3) wskazanie źródeł finansowania;

4) wskazanie inwestora;

5) zgodę zarządcy terenu;

6) stanowisko Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

7) w przypadku pomnika związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego mającego miejsce po 08 listopada 1917 r. – stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej; (art.1 ust. 6 i art. 53j. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz. U. z dnia 29 września 2016 r. poz. 1575 tj.)

8) w przypadku pomnika związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego mającego miejsce przed 08 listopada 1917 r. – stanowisko Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

9) w przypadku pomnika niezwiązanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego – stanowisko Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy;

10) w przypadku kolizji lub sąsiedztwa proponowanego obiektu z infrastrukturą podziemną – zgodę gestorów sieci;

11) w przypadku lokalizacji na terenie zielonym bądź w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni wysokiej – stanowisko jednostki pełniącej funkcję zarządcy terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Praskich Terenów Publicznych lub właściwego Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy);

12) w przypadku lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody – stanowisko Biura Ochrony Środowiska

13) w przypadku lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków, bądź ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków – zalecenia konserwatorskie lub pozwolenie właściwego Konserwatora Zabytków

14) koncepcję formy pomnika wraz z jego opisem;

15) szkic na podkładzie do celów projektowych ze wstępną propozycją lokalizacji obiektu.

 

Etap proceduralny:

 

 • Wystąpienie Inwestora do Prezydenta Miasta (za pośrednictwem Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy) o przygotowanie i przedłożenie Radzie Warszawy projektu uchwały o wzniesieniu pomnika.
 • Podjęcie uchwały przez Radę Warszawy o wzniesieniu pomnika.
 • Ewentualne zorganizowanie przez Inwestora konkursu urbanistycznego, architektonicznego lub rzeźbiarskiego, dotyczącego formy upamiętnienia i zagospodarowania otoczenia (możliwe też po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy).
 • Wystąpienie do dzielnicowego wydziału architektury i budownictwa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w zależności od miejsca i przedmiotu upamiętnienia: decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy). Decyzja jest wymagana w przypadku, gdy na danym terenie brak obowiązującego planu miejscowego. Dzielnicowy wydział architektury i budownictwa przygotowując projekt decyzji, opiniuje ją i uzgadnia, stosownie do przedmiotu upamiętnienia, formy i lokalizacji pomnika, w odniesieniu do obowiązujących przepisów.
 • Sporządzenie przez Inwestora i uzgodnienie projektu budowy pomnika. Uzyskanie przez Inwestora prawa do dysponowania terenem (możliwe różne formy w zależności od przedmiotu upamiętnienia, formy i lokalizacji pomnika). Wystąpienie Inwestora do właściwego terytorialnie dzielnicowego wydziału architektury i budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę.

 

 

Etap realizacji (w kompetencjach Inwestora):

 

 • Zebranie funduszy na budowę.
 • Zorganizowanie budowy i nadzoru (w tym autorskiego) oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu.
 • Budowa, prowadzona również pod nadzorem jednostki władającej terenem (lub tej, która ewentualnie przejmowałaby wybudowany pomnik na własność).
 • Odebranie zakończonej budowy przez jednostkę miejską (która przejmowałaby pomnik na własność Miasta), ze sprawdzeniem jakości wykonanych robót i zgodności dokumentacji powykonawczej (jeżeli pomnik wybudowany został na gruncie miejskim).
 • Oddanie pomnika do użytkowania, ewentualne uzgodnienie i przekazanie pomnika na własność władającemu terenem (Miastu, jeżeli grunt należy do miasta).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja na temat wznoszenia pomników
  (plik: Informacja na temat działań związanych z wznoszeniem pomników.docx, rozmiar pliku: 16.01 KB)
  Pobierz