Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Park Kulturowy Historyczne Centrum Warszawy

opublikowano: Czwartek, Styczeń 31, 2019 - 19:00, kzawila

Drugim parkiem kulturowym, który powstanie w stolicy będzie park Historycznego Centrum Warszawy. Już w listopadzie 2017 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o intencji przystąpienia do prac mających na celu utworzenie parku.


 

W granicach projektowanego parku znajdzie się Nowe Miasto i wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Stare Miasto wraz z nabrzeżem wiślanym i Mariensztatem. Ochroną krajobrazową otoczone zostaną tereny historycznych jurydyk i rezydencji magnackich wzdłuż ulic Świętojerskiej, Długiej i Senatorskiej. Na terenie parku kulturowego znajdą się ważne dla rozwoju stolicy place: Bankowy, Teatralny, Saski, Małachowskiego i Żelaznej Bramy. Głównym trzonem planowanego parku będzie Trakt Królewski i skarpa wiślana. Po stronie zachodniej granica parku opierać się będzie o zaplecza Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu i Alei Ujazdowskich. Od wschodu przebiegać ona będzie w dużej mierze wzdłuż położonych poniżej skarpy rozległych terenów zielonych i parków: Kazimierzowskiego, Marszałka Rydza-Śmigłego, Agrykoli i Łazienek Królewskich. Zasięg terenowy przyszłego parku kulturowego jest w dużej mierze zbieżny z śródmiejskim obszarem pomnika historii, ustanowionego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.

 

Objęcie wyżej wymienionych terenów tą formą ochrony konserwatorskiej ma na celu zachowanie i zapewnienie warunków godnej ekspozycji krajobrazu kulturowego najbardziej reprezentacyjnego obszaru miasta, gdzie zlokalizowane są najważniejsze obiekty zabytkowe, świadczące o historii oraz roli politycznej i kulturotwórczej Warszawy.

 

Uchwała tworząca park kulturowy określi zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia robót budowlanych i lokalizowania obiektów małej architektury, w tym standardy materiałowe dla remontowanych elewacji i nawierzchni, zasady iluminacji budynków oraz umieszczania w przestrzeni objętej granicami parku urządzeń takich jak klimatyzatory czy bankomaty. Zachowując zgodność z procedowaną aktualnie Uchwałą Krajobrazową określone zostaną dodatkowe wymogi dotyczące szyldów i reklam. Atrakcyjne wizualnie aranżacje witryn sklepowych stanowić będą alternatywę dla wyklejenia szyb folią reklamową. Wykorzystując obowiązujące Zarządzenie nr 1636/2018 w sprawie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy (…) uregulowana zostanie kwestia wystroju ogródków gastronomicznych oraz organizacji wystaw i imprez plenerowych.

 

Wprowadzone zostaną również zapisy mające na celu podniesienie jakości wyglądu budynków i obiektów prowadzących działalność handlową i usługową skierowaną do turystów, a także zapisy motywujące do lokalizowania funkcji handlowo-usługowych w parterach budynków, a nie w wolnostojących pawilonach lub na stoiskach ulicznych. Ponadto wnioski z przeprowadzonych analiz funkcjonalno-przestrzennych i widokowych posłużą do opracowania wytycznych konserwatorskich dla będących w opracowaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, przyczyniając się do rewitalizacji przestrzeni publicznych i terenów zieleni oraz objęcia ochroną charakterystycznych panoram, punktów i osi widokowych.

 

Opisane wyżej zagadnienia będą tematem I etapu konsultacji społecznych, które odbędą się w maju 2019 r. W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić Państwa na cykl spotkań, warsztatów i spacerów, które pozwolą na zabranie pomysłów i uwag mieszkańców Warszawy, przedsiębiorców i przedstawicieli licznych instytucji zlokalizowanych na tym prestiżowym obszarze. Wnioski z konsultacji posłużą do opracowania projektu uchwały tworzącej park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy. Następnie projekt ten wymagał będzie zaopiniowania przez odpowiednie jednostki urzędu m.st. Warszawy i przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Kolejnym etapem, planowanym na wiosnę 2020 r. będzie wyłożenie projektu uchwały, połączone z II etapem konsultacji społecznych. Mieszkańcy i użytkownicy Historycznego Centrum będą mogli zapoznać się z projektem nowego prawa miejscowego i przedstawić swoje opinie i propozycje. Po ich dokładnym przeanalizowaniu i zaaprobowaniu dokumentu przez Radę m.st. Warszawy, utworzony zostanie park kulturowy. Chcielibyśmy, aby uchwała powołująca do życia park porządkujący przestrzeń Historycznego Centrum Warszawy przyjęta została jeszcze w 2020 r.

 

O postępach w pracach nad tym dokumentem będziemy Państwa informować na bieżąco. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych: mieszkańców Warszawy oraz przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych do kontaktu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wysłuchamy Państwa opinii nas temat ochrony krajobrazu kulturowego Historycznego Centrum Warszawy.

 

Jeśli masz pytania – napisz na adres: jbogacz@um.warszawa.pl  lub zadzwoń 22 44 30 260

 

Link do uchwały intencyjnej:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/96AD257C-2A68-46AA-B9E5-07B342CB4FD7,frameless.htm