Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Odkrycie na terenie folwarku Moczydło

opublikowano: Poniedziałek, Sierpień 28, 2017 - 10:18, monika.warniewska

W połowie lipca do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęło zgłoszenie dotyczące odkrycia konstrukcji ceglanej w trasie planowanej budowy ul. Belgradzkiej na odc. droga 10 KUD – ul. Stryjeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Belgradzkiej z ul. Stryjeńskich oraz przebudową ul. Stryjeńskich.

fot. Fragment muru zgłoszony przez mieszkańców, fot. BSKZ

Mieszkańcy Ursynowa w swojej wiadomości zwrócili uwagę na fakt, iż odkryte w wyniku opadów deszczu fundamenty mogą pochodzić z budynków wchodzących w skład dawnego folwarku Moczydło, a budowa fragmentu przedmiotowej drogi doprowadzi do ich bezpowrotnego zniszczenia.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wykonało analizę kartograficzną znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta, jak również powszechnie dostępnych w internecie historycznych map i fotoplanów pokrywających obszar w rejonie planowanej budowy. Wykorzystano następujące materiały: Mapę okolic Warszawy (arkusz XXIX Wilanów) w skali 1:21 000 wydaną w 1820 r. przez Zakład Litograficzny Kwatermistrzostwa Generalnego; Mapę okolic Warszawy (Karta okriestnostiej Warszawy, arkusz 3) w skali 1:16 800 wydaną w 1860 r., opracowaną przez por. Kiriczenko; Mapę Szczegółową Polski (arkusz P40 S32 E Jeziorna) w skali 1:25 000 wydaną przez Wojskowy Instytut Geograficzny (wydanie z 1931 r.); Fotoplan z lat 1976-1977, a także późniejsze (z 1982 r., z 1987 r. oraz współczesne ortofotomapy opracowane po 2001 r.).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można bezsprzecznie stwierdzić, że teren inwestycji jest położony w obrębie dawnego folwarku Moczydło. Z porównania historycznych materiałów kartograficznych pochodzących sprzed II wojny światowej wynika, że pierwotne, XIX-wieczne zabudowania d. folwarku Moczydło znajdowały się na zachód od dawnej drogi, która biegła z północnego zachodu na południowy wschód, równolegle do dzisiejszego pasa drogi ul. Stryjeńskich, w odległości kilkunastu metrów na zachód od tego pasa.

Z kolei na fotoplanie z lat 1976-1977 r. można dostrzec nowozagospodarowany teren zlokalizowany po wschodniej stronie tej dawnej drogi, w tym nowe zabudowania (co najmniej dwa, niezachowane do dzisiaj, budynki), które teoretycznie mogły powstać w latach 1931-1976. W przybliżeniu, w ich właśnie miejscu, została odkryta konstrukcja ceglana w trasie planowanej inwestycji.

W dn. 19.07.2017 r. pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków dokonali oględzin odkrytego fragmentu muru oraz terenu inwestycji. Odsłonięty fragment konstrukcji murowanej wykonany został przy użyciu zaprawy cementowej a nie wapiennej (jak w przypadku zachowanych budynków pobliskich stajni), co również wskazuje na jego późniejszą proweniencję.

Z analizy kartograficznej wynika jednak, iż w pasie planowanej drogi mogą znajdować się pozostałości co najmniej dwóch niezachowanych, historycznych budynków folwarku. Budynki te nie są obecnie widoczne na powierzchni gruntu, lecz zostały zaznaczone m.in. na mapie okolic Warszawy z 1820 r. oraz na mapie z 1931 r. Na obecnym etapie organ konserwatorski nie dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowych budynków - powinny zostać one zbadane i zadokumentowane w trybie badań archeologicznych. Na wniosek Stołecznego Konserwatora Zabytków Dzielnica Ursynów w dn. 23.08.2017 r. wystąpiła z wnioskiem o prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji.