Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Od 2018 r. dotacje miejskie na prace przy zabytkach również dla gminnej ewidencji zabytków

opublikowano: Poniedziałek, Listopad 27, 2017 - 13:59, kzawila

Po raz pierwszy właściciele zabytków ujętych w GEZ położonych na obszarze m.st. Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.


We wrześniu 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, min. art. 81, który dały Radzie m.st. Warszawy podstawę do określania zasad udzielania dotacji na prace nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ale również przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, m.st. Warszawa rozpoczęło prace nad projektem nowej uchwały określającej zasady udzielenia dotacji. W dniu 16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVII/1492/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

 

(Link do uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/10677/).

 

 

Na dotacje przyszłoroczne w budżecie miejskim przeznaczonych jest prawie 28 milionów złotych.

 

Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 stycznia 2018 r. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski spełniające wymogi formalne (zgodne z zasadami określonymi w uchwale), będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję. Tryb prac komisji i oceny wniosków zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy jeszcze w tym roku lub na początku stycznia 2018 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą i składania wniosków.

 

Uchwała wejdzie w życie 8 grudnia br.

Tekst uchwały wraz z formularzem wniosku będzie do pobrania na stronie internetowej Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www.zabytki.um.warszawa.pl

 

Formularze wniosków dostępne będą również w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20.