Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

O Biurze

opublikowano: Piątek, Marzec 2, 2018 - 09:11, admin

.


.

Kim jesteśmy....

 

Nasz zespół to specjaliści w dziedzinie ochrony zabytków. Jest to bardzo szeroka dziedzina, obejmująca wiedzę merytoryczną, kwestie techniczne, procedury administracyjne i jednocześnie pozwalająca obcować z niezwykłą materią, jakie są zabytki. Dająca możliwość odkrywania i poznawania wyjątkowych miejsc i obiektów. W naszej pracy staramy się, aby ślad historii odciśnięty w architekturze, ulicach placach, parkach Warszawy pozostał czytelny jak najdłużej i był prawdziwy. Wśród nas znajdziesz konserwatorów, historyków sztuki, architektów, archeologów, architektów krajobrazu, którzy na różnych etapach drogi zawodowej dołączyli do świata zabytków i odnaleźli w nim swoja pasję.

 

Garść historii....

 

BSKZ zostało powołane w lipcu 2001 r. Podstawą jego działalności stało się porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m.st. Warszawy podpisane w 2003 r. powierzające prezydentowi zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie m.st. Warszawy. Początkowo Biuro przejęło kompetencje na terenie dzielnic: z czasem kolejnych, by w końcu objąć swoją działalnością obszar całego miasta. Na czele Biura stanęła Ewa Nekanda - Trepka, która przez 11 lat pełniła funkcję Stolecznego Konserwatora Zabytków, kształtując do podstaw strukturę i charakter pracy Biura. Kolejni Stołeczni Konserwatorzy to: Piotr Brabander oraz Michał Krasucki – pełniący tę funkcję obecnie. Zgodnie z powierzonymi kompetencjami Biuro realizowało ustawowe zadania służb konserwatorskich w odniesieniu do zbytków znajdujących się terenie m.st. Warszawy: decyzje, postanowienia, zalecenia konserwatorskie, opinie, kontrole stanu zachowania zabytków.

 

Ponadto, duży nacisk kładło na upowszechnianie wiedzy o zabytkach i ich promocję, organizując wystawy, konferencje, spotkania naukowe oraz wydając publikacje.

 

Do zespołu dołączały kolejne osoby, które na przestrzeni lat stworzyły nie tylko profesjonalny, ale wyjątkowo zgrany zespół.

 

Z dniem 1 listopada 2017, na skutek wypowiedzenia przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława S. porozumienia administracyjnego, BSZK utraciło część zadań z zakresu procedur konserwatorskich dotyczących zabytków na terenie Warszawy.

 

BSKZ w nowej odsłonie....

 

Po rozwiązaniu przez Wojewodę Mazowieckiego porozumienia z miastem stołecznym Warszawą w zakresie ochrony zabytków na terenie m.st. Warszawy, stanęliśmy przed nowymi zadaniami, których zasadniczy cel pozostał ten sam: ochrona i opieka nad zabytkami Warszawy. Musieliśmy jednocześnie wytyczyć nowe ścieżki zmierzające do tego celu. Biuro zostało zreorganizowane, a jego zakres działania rozszerzono o: prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad inwestycjami miejskimi przy obiektach zabytkowych, rozwinięcie prac nad parkami kulturowymi, uruchomienie dotacji dla prac przy zabytkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (rozwiązanie to umożliwia ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), zadania związane ze współczesnymi dobrami kultury oraz lokalizacją pomników na terenie m.st. Warszawy. Każdy z wydziałów otrzymał dodatkowe zadania, które szczegółów przedstawiamy w prezentacji poszczególnych wydziałów.