Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Nowy formularz wniosku o udzielenie dotacji

opublikowano: Wtorek, Październik 30, 2018 - 13:10, abojanowska

Od stycznia 2019 r. będą obowiązywały zmienione zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach oraz nowy wniosek o udzielenie dotacji.

Zmiany dotyczą przede wszystkim wymaganych załączników. Został wprowadzony podział na załączniki wymagane do wniosku dotyczącego zabytku w rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Proszę zwrócić uwagę na informacje dotyczące kosztorysów.


Ubiegając się o dotację w styczniu 2019 r. trzeba będzie złożyć wniosek na nowym formularzu.

 

Do wniosku dotyczącego zabytku wpisanego do rejestru zabytków należy dołączyć:

 1. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
 3. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;
 4. kopię ważnego pozwolenia na budowę, w przypadku ubiegania się o dotację na roboty budowlane;
 5. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę;
 6. szczegółowy kosztorys przewidywanych prac lub robót, a w przypadku ubiegania się o refundację szczegółowy kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury;
 7. w przypadku ubiegania się o refundację kopię dziennika budowy, o ile jego prowadzenie było wymagane przepisami prawa;
 8. dokumentację fotograficzną zabytku obrazującą jego aktualny stan, a w przypadku ubiegania się o refundację dokumentację fotograficzną obrazującą stan zabytku przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu;
 9. dokument potwierdzający osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację, jeśli mają osobowość prawną.

 

 

Do wniosku dotyczącego zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
 2. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót, o ile jest wymagana przepisami prawa;
 3. kopię postanowienia właściwego organu ochrony zabytków o uzgodnieniu pozwolenia na roboty budowlane, o ile jest wymagane przepisami prawa;
 4. kopię ważnego pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowalnej;
 5. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę o ile są wymagane przepisami prawa;
 6. szczegółowy kosztorys przewidywanych prac lub robót, a w przypadku ubiegania się o refundację szczegółowy kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury;
 7. kopię dziennika budowy, o ile jego prowadzenie było wymagane przepisami prawa, w przypadku ubiegania się o refundację;
 8. dokumentację fotograficzną zabytku obrazującą jego aktualny stan, a w przypadku ubiegania się o refundację dokumentację fotograficzną obrazującą stan zabytku przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu;
 9. dokument potwierdzający osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację, jeśli mają osobowość prawną.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Nowy formularz wniosku o udzielenie dotacji obowiązujący od 2019 r.
  (plik: formularz wniosku o dotację.pdf, rozmiar pliku: 129.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Nowy formularz wniosku o udzielenie dotacji obowiązujący od 2019 r.
  (plik: formularz wniosku o dotację - do edycji.docx, rozmiar pliku: 95.72 KB)
  Pobierz