Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

MIEJSKIE ZABYTKI. Remont elewacji kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50.

opublikowano: Środa, Maj 20, 2020 - 09:25, jchmurska

Właśnie zakończył się kompleksowy remont elewacji frontowej, należącej do m.st. Warszawy ka-mienicy przy ul. Mokotowskiej 50. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadziło nadzór konserwatorski nad ta inwestycją. Budynek został wybudowany w 1894 roku przez firmę Bronisła-wa Pawłowskiego na zlecenie rodziny Dietzów, a następnie kupiony przez rodzinę warszawskich rzemieślników Sawickich, specjalizujących się w koronkarstwie i białoskórnictwie.

fot. Mokotowska 50

Ciekawym faktem z historii budynku, jest ponad dwutygodniowy pobyt w nim Józefa Piłsudskiego, w listopadzie 1918 roku, po jego powrocie do Warszawy. O tej historii informują tablice umieszczo-ne na elewacji. Stan techniczny elewacji kamienicy wymagał przeprowadzenia w pierwszej kolejności naprawy konstrukcji elementów nośnych płyt balkonowych oraz samych płyt kamiennych, wzmocnienia konstrukcji ścian oraz gzymsu wieńczącego. Następnie można było przystąpić do renowacji cera-micznej okładziny, konserwacji i restauracji detali architektonicznych wykonanych w narzucie oraz jako odlewy w masie sztukatorskiej, a także elementów metaloplastycznych. Elewacja budynku została bardzo starannie oraz z dużym wyczuciem zaprojektowana i wykonana.

 

 

Gładkie partie fasady pokryte są jasną okładziną z płytek ceramicznych, która zachowała się w bar-dzo dobrym stanie i wymagała oczyszczenia z zabrudzeń oraz naprawy drobnych ubytków.

 

http://zabytki.um.warszawa.pl/category/slownik/pracownie-artystyczne -ne

 

elementy okładziny, których brakowało na elewacji, zostały uzupełnione poprzez wklejenie nowych, dobranych kolorystycznie płytek. Detale architektoniczne dopełniające wystrój elewacji, w tym opaski okienne, gzyms wieńczący z bogatym fryzem płaskorzeźbionym, fryzy międzykondy-gnacyjne, pełnoplastyczne wazy, czy boniowanie, wykonane w tynku cementowo-wapiennym oraz jako zbrojone odlewy z mas sztukatorskich, zostały poddane szczegółowym pracom konserwator-skim i restauratorskim, polegającym między innymi na ich wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu i zrekonstruowaniu ubytków. Piękne stalowe balustrady balkonów wymagały dużych nakładów pracy dla przywrócenia im wła-ściwego wyglądu.

 

Były bardzo skorodowane, z licznymi ubytkami małych dekoracyjnych elemen-tów. Balustrady zostały poddane gruntownej naprawie, w tym oczyszczeniu, zabezpieczeniu prze-ciw korozji, a brakujące elementy odtworzono. Bardzo dekoracyjnym i istotnym dla charakteru elewacji elementem wystroju, również poddanym naprawie i konserwacji, są metalowe obudowy stalowych belek podtrzymujących piaskowcowe płyty balkonów, tworzące atrapy masywnych konsoli. Pierwotnie wykonane z blachy cynkowo-ołowianej, zostały w czasie remontu prowadzonego w latach 90-tych XX w. częściowo wymienione na tytanowo-cynkowe.

 

Kolorystykę wypraw tynkarskich, elementów dekoracyjnych, wykonanych w narzucie oraz odle-wów, określono na podstawie badań stratygraficznych. Właściwy odcień wskazanych w badaniach barw, został ostatecznie potwierdzony dzięki wielu wykonanym na elewacji próbom kolorystycz-nym.