Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

opublikowano: Środa, Sierpień 29, 2012 - 14:12, kzawila

Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju koncepcji, wytycznych, projektów rewaloryzacji czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinny uprzedzać działania ewidencyjne.

Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich oraz instytucji działających przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz jego oddziały terenowe).

Zgodnie z art. 22 ust 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome tj.: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku jaką jest wpis do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno – budowlany z organem konserwatorskim (Stołeczny Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (art. 53
i 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717) oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623). 

Należy przy tym zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany dotyczące rejestru zabytków nieruchomych i wojewódzkiej ewidencji zabytków będą publikowane na stronach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na stronach Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, gdzie również będą uwzględnione zmiany w grupie wyznaczonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

Gminna Ewidencja Zabytków m.st. Warszawy – prowadzona w formie kart adresowych -zastała opracowana na potrzeby prezentacji internetowej w postaci arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL. Dla każdej z dzielnic został sporządzony osobny plik z obiektami ujętymi w GEZ. Brak rekordu z adresem, nie oznacza nie uwzględnienia zabytku w ewidencji. Obiekty takie mogą być uwzględnione ze względu na obszar, na którym się znajdują np.: układ urbanistyczny osiedla, zespołu budowlanego czy też ulicy np.: (Osiedle Boernerowo, czy też al. gen. Chruściela). Ponadto, obiekt taki może występować na terenie zabytku archeologii, ujętego w ewidencji (osobny plik GEZ Archeologia). Wkrótce na stronie internetowej biura dostępne będą karty adresowe zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (w formie pdf).

 Ewidencja Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy została założona na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2998/2012 r. z dnia 24 lipca 2012 r.
Ewidencja jest dostępna na stronach Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www.zabytki.um.warszawa.pl

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Gminnej Ewidencji Zabytków udziela Wydział Opieki nad Zabytkami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Kontakt email: zabytki@um.warszawa.pl,

tel.: 022 44 33 669 oraz 670, 672, 673.