Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Gminna ewidencja zabytków

opublikowano: Wtorek, Lipiec 31, 2012 - 10:38, kzawila

Na podstawie Zarządzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 24 lipca 2012 r., utworzono gminną ewidencję zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (GEZ)

Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju wytycznych, projektów, czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinny uprzedzać działania ewidencyjne. Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, działającego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii.

Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków skutkuje obowiązkiem uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu:

  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015. poz. 199 )
  • pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

 

Powyższych uzgodnień dokonuje właściwy organ administracji budowlanej. Należy przy tym zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany dotyczące rejestru zabytków nieruchomych i wojewódzkiej ewidencji zabytków będą publikowane na stronach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na stronach Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy.

 

Gminna ewidencja zabytków m. st. Warszawy została założona na  podstawie Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 2998/2012 z 24.07.2012 r. i jest aktualizowana kolejnymi takimi dokumentami. Zarządzenie nr 6157/2014, z dnia 09.06.2014 r. w § 3 zarządza: “Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy aktualnego wykazu zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy każdorazowo w terminie 3 dni od dnia wydania zarządzenia wprowadzającego zmiany w tej ewidencji.”

Aktualny wykaz jest dostępny na stronie biura i BIP Urzędu m.st.Warszawy:

 

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/KZ/default.htm

 

REJESTR ZABYTKÓW I WOJEWÓDZKA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 

Sprawy wpisu do rejestru zabytków oraz sprawy wojewódzkiej ewidencji zabytków należą do kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: www.mwkz.pl