Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków

opublikowano: , kzawila

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 2998/2012 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 lipca 2012 r. została założona Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (GEZ)
Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju koncepcji, wytycznych, projektów rewaloryzacji czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinny uprzedzać działania ewidencyjne. Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich oraz instytucji działających przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz jego oddziały terenowe).

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome tj.: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii.

Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku jaką jest wpis do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno – budowlany z organem konserwatorskim (Stołeczny Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 i 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717) oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).

Należy przy tym zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany dotyczące rejestru zabytków nieruchomych i wojewódzkiej ewidencji zabytków będą publikowane na stronach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na stronach Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy. Gminna Ewidencja Zabytków m. st. Warszawy została założona na  podstawie Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy i będzie aktualizowana kolejnymi zarządzeniami.

Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne są na stronie biuletynu informacji publicznej m.st. Warszawy:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2012/lipiec/2998_2012.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1AFC6F77-CA0D-4BE9-8FC1-E978B0637515,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B7CAAB73-3F53-4333-99AE-1C9150B165D4,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/11CA73C2-D217-4A80-8ABB-87EB632EDE7C,frameless.htm