Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dotacje na zabytki w 2016 roku.

opublikowano: Poniedziałek, Styczeń 4, 2016 - 12:20, kzawila

OGŁOSZENIE BIURA STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Od dnia 2 stycznia do dnia 1 lutego 2016 r. właścicele lub posiadacze zabytków mogą składać wnioski o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m.st. Warszawy.


W związku z uchwałą nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 128, poz. 4462) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy zmienioną uchwałą nr XL/1252/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 188, poz. 6774)

 

przypominamy, że:

- właściciele lub posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze m. st. Warszawy, zainteresowani otrzymaniem dofinansowania, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w 2016 roku, na formularzu zgodnym z w/w uchwałą, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa lub przesłać pocztą na podany adres, w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 1 lutego 2016 r. do godz. 16.00 ( decyduje data wpływu wniosku do urzędu ),

 

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, - przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się w szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość złożonego wniosku oraz procentowy udział środków finansowych innych niż wnioskowana dotacja na realizację prac,

 

- treść uchwał wraz z załącznikami tj. wzorem wniosku i sprawozdania, jest dostępna w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2008 r. Nr 128, poz. 4462 oraz Nr 188 poz. 6774,

w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz na stronach internetowych Urzędu m. st. Warszawy: www.um.warszawa.pl